top of page
  • Writer's pictureLyudmyla Pustelnyk

"Бути культурними задля Перемоги й життя" – Поль Манандіз


"Щоб повернутися до нормальних життя, думок, почуттів, протистояти щупальцям російського впливу, нам доведеться знову навчитися дивитися на красиві речі. Слухати красиві музику. Проживати красиві моменти і надихати один одного. Бути разом".


Хочу попередити про що давно помітив: ідея культури є принципом самої еволюції! Це те, чого цей світ не може зрозуміти, хоча це просто перед нашими очима. Саме завдяки культурі ми говоримо, можемо спілкуватися! Саме завдяки їй ми вчимося ввічливості, а отже, поваги до інших і до себе. Через культури, що ми вирощуємо, щоб їсти. Через ідеї, принципи, закони, згідно з якими ростемо і рухаємося вперед . Завдяки нашій культурі, старій і новій, ми пізнаємо один одного. Приналежність до нашого коріння. Незалежно від того, народилися ми тут чи ні. Наша культура, що ми її з гордістю демонструємо іншим культурам! Це те, що представляє нашу націю. Саме вона показує іншим націям, хто ми є.


І в цьому Україна також має виграти війну! Щоб Україні більше ніколи не дивитись на інші країни, а щоб інші країни надихалися нами! Культура – ​​це дипломатія! Культура – ​​це політика. В культурі криється навіть таємниця нашого існування! У культурі — велика історія світу.


Вам справді потрібно сьогодні робити вибір і приймати рішення. Кого ми слухаємо і, особливо, чому!? Це питання стосується всіх сфер. Музика, театр, література, політика, економіка, соціологія.. Зовнішній вплив і пропаганда крадуть ваші думки, ідеї, емоції, життя, вони крадуть усе! Це можливо лише тому, що у нас нема вибору! Ми змушені слухати те саме по радіо знову і знову, бачити те саме по телебаченню. А ідея полягає в тому, щоб зробити вас рабами жахливої ​​системи, що думає не про всіх, а лише про вибраних. Все це вивчається, аналізується і розробляється. Це все – програмування!


І я знаю, що ви зараз собі скажете: це неможливо. Хоч так само, коли російська армія стояла біля українських кордонів, я кричав на всі країни світу: вони збираються напасти, їх 150 тисяч!


Я благав пресу зробити репост! Ніхто не слухав! І всі відповідали мені або казали собі: "Та не хвилюйся, та це не можливо", "Але вони так далеко не підуть"!


Все навпаки! Пішли! Ідуть цим шляхом століттями! І тут ми весь час програємо! Коли росія розпочала свій новий план світового панування, тому що – не забуваймо – кінцева ідея комунізму – це повністю російський світ! Їхній метод, знову ж таки, проходить через шантаж, вплив, тероризм та інше. Аби прийти до цього "підриву", ідеологічного, що, я хотів би вам нагадати, є методом, який маніпулює нами, впливає на нас. Знищує нас.


Цей план перш за все атакує принцип та ідею ідентифікації через русифікацію і мовну ворожнечу. Але ж мова – це і культура! Що дає існування нас як нації. Хто ми без ознак? Ніхто. Без ознак на нас легко впливати! Це війна ідеологічна, і росія привласнює вигадану історію. У росії нема своєї національної ідеї, все вкрадено! Нема навіть справжньої мови! Щоправда, якщо придивитися, то скільки іноземних слів у тому, що називають російською "мовою"?


І через геноцид вони ведуть війну! Геноцид України! Геноцид з перших років свого утворення! Через війни, через систему впливу, пропаганди, шантажу, проникнення в усі сфери, через дезінформацію, купівлю ЗМІ і урядів, шпигунство, дестабілізацію, корупцію, організовану злочинність, тероризм. . . Вона, росія, хотіла нас убити і привласнити нашу не тільки нашу землю, але й історію!


Шоу-бізнес відіграє конкретну роль у цій війні. Вплив - пропаганда - маніпуляція ... вони хочуть убити культуру, тому що не розуміють, що це таке. Російське проникнення в усі країни світу відбувається, в т.ч., й через шоу-бізнес! Шоу-бізнес, що для – жарт. Та інфільтрація грає на корупції! За допомогою грошей. Гроші розбещують чорні серця, заблукалі душі, тих, хто забули, хто вони є. Де справжні бандити, які на мене – лише слабаки. І хто ніколи не матиме моєї поваги! Це їхня система нас сьогодні вбиває, та я бачу, що світ цього не розуміє!


Ви знаєте, що внаслідок тиранічного режиму, націонал-соціалістичного експерименту нацистської Німеччини, рейху, пропаганди Гебельс люди були повністю загіпнотизовані. Відтак США і союзники розробили програму денацифікації. Знайте і усвідомлюйте, що після Другої світової війни на денацифікацію однієї людини потрібно було від 2 до 5 років! Уявіть сьогоднішні можливості з прогресом, наукою, прогресом масової психології?...

Щоб повернутися до нормального життя, нормальних думок, нормальних почуттів, протистояти щупальцям російського впливу, нам доведеться знову навчитися дивитися на красиві речі! Слухати красиві музику. Проживати красиві моменти і надихати один одного. Бути разом. Треба, щоб ніхто більше ніколи не дозволяв собі впливати на інших, диктуючи, що можна , а що – ні, що добре, а що – погано. Треба буде знову навчитися мислити вільно. В наших думках треба, щоб ми керувалися лише двома критеріями: краса і досконалість. Навчитися вибирати речі, які викликають у нас почуття. Не наслідувати когось тому що нам здається, що він краще, але вибирати те, що подобається нам. Інакше ми знову дозволимо росії перемогти!


На жаль, мало хто у світі розуміє, що таке ідеологічна диверсія. Ось чому багато людей не знають, що вони відчувають і чому! І єдина реальна причина, чому тут, в Україні, нема європейських військ, полягає в тому, що російська програма на всіх рівнях життя перешкоджує системам прийняття рішень усвідомити правду. Тоді виникає справжнє запитання: якщо нічого не відчуваємо, чи можна сказати, що ми живі?


Хочу запевнити всіх, хто вважає себе емоційними: бути емоційним – це нормально. Виявляти почуття – це нормально. Придушені почуття, невисловлене, стримане – створюють лише розчарування, розлад. І хочу нагадати вам, що розчарування є причиною №1 смертності в усьому світі. Це розлад, який діє на неврологічну систему! Що стає стає психосоматичним. Розлад і невдоволеність у певних індивідумів спричиняють агресію, злочини, убивства, війни.


Тож прошу вас всіх! Абсолютно всіх! Навчіться розпізнавати російську програму ідеологічної диверсії. Вона діє всюди, на всіх рівнях і в усіх сферах! Поширюйте ваші знання по всьому світу якомога більше. Так само і в Україні. І дійте відповідно. Не піддавайтесь. Відновлюйте ваші емоції. Ваші почуття. Не будьте байдужими, думайте про інших! І тоді створимо умови для нашої перемоги в цій ІІІ світовій війні.


I want to warn you about something that I noticed a long time ago. I think that the idea of culture is the principle of evolution itself! It is something that this world cannot understand, even though it is right before our eyes. It is thanks to culture that we speak and can communicate. It is thanks to culture that we learn politeness, and therefore respect for others and for ourselves.


Because of the cultures that we grow to eat, because of the ideas, principles, laws by which we grow and move forward. Through our cultures, old and new, we get to know each other. Belonging to our roots. Regardless of whether we were born here or not. It is our culture that we proudly show to other cultures!


Culture is what represents our nation. It shows other nations who we are. And in this, Ukraine must also win the war. So that Ukraine will never again look at other countries, but that other countries will be inspired by us!


Culture is diplomacy! Culture is politics. Even the secret of our existence lies in culture! In culture there is a great history of the world. You really need to begin to make choices and decisions today. Who do we listen to and especially why!? And this question applies to all spheres. Music, theater, literature, politics, economics, sociology... External influences and propaganda steal your thoughts, ideas, emotions, life, they steal everything! This is only possible because we have no choice! We are forced to listen to the same things on the radio over and over again, see the same things on television. And the idea is to make you a slave to a terrible system that does not think about everyone, but only about the chosen ones.

All this is being studied, analyzed and developed. That's all is programming!


And I know that you are now saying to yourself that this is impossible, just like when the russian army stood near the Ukrainian borders. I shouted to all the countries of the world: they are going to attack, 150 thousand of them! I begged the press to make a repost! No one listened! And everyone answered me or said to themselves: "But don't worry", But it's not possible", "But they won't go that far"!


Everything is the opposite! They went! They have been following this path for centuries! And we were loosing! When russia started its new plan for world domination, because - don't forget - the ultimate idea of communism is a completely russian world! Their method again involves blackmail, influence, terrorism and more. To come to this "undermining" - "ideological, which, I would like to remind you, is a method that manipulates us, influences us. Destroys us. This plan primarily attacks the principle and idea of identification through russification and language war.


But language is also culture! What gives us existence as a nation. Who are we without identification? Nobody. Without self identification we are easily influenced! This is an ideological war, and russia is acquiring fictional history. russia does not have its own national idea, everything is stolen! There is not even a real language! True, if you look closely, how many foreign words are there in what is called the russian "language"? And because of genocide! Genocide of Ukraine! Genocide from the first years russia came to existence! Beginning from the name, which was stolen from Kyivska Rus.


Through wars, through a system of influence, propaganda, blackmail, penetration into all spheres, through disinformation, bribing media and governments, espionage, destabilization, corruption, organized crime, terrorism. . . They wanted to kill us and appropriate not only our land, but also our history!


Show business plays an important role in the war! Influence - propaganda - manipulation ... they want to kill culture, because they do not even understand what it is. And russian infiltration into all the countries of the world also happens through show business! What is show business - a joke. Infiltration plays on corruption! With the help of money. Money corrupts black hearts, lost souls, those who have forgotten who they are. Where are the real bandits, who for me are only weaklings. And who will never have my respect! It is their system that is killing us today, and I see that the world does not understand!


You know that as a result of the tyrannic regime, the national socialist experiment of nazi Germany, the Reich, the propaganda of Goebbels... people were completely hypnotized. In the USA, they created a denazification program. Let it be known to you, and please realize that after the Second World War it took from 2 to 5 years to denazify one person! Imagine today, with progress, science, the progress of mass psychology, …?


In order to ensure a normal life, normal thoughts, normal feelings, to resist the tentacles of russian influence, we have to learn to look at beautiful things again! Listen to beautiful music. Live beautiful moments and inspire each other. To be together. It is necessary that no one ever again allows himself to influence others, dictating what is possible and what is not, what is good and what is bad. We will have to learn to think freely again.


In our thoughts, we need to be guided by only two criteria: beauty and excellence. Learn to choose things that make us feel. Not to follow someone because we think they are better, but to choose what we like. Otherwise, we will allow russia to win again! Unfortunately, few people in the world understand what ideological subversion is.


This is why many people do not know what they feel and why! And the only real reason why there is no European military here in Ukraine is because the russian program at all levels of life prevents the decision systems from realizing the truth. And then comes real question: If we feel nothing, can we say that we are alive? I want to reassure everyone who considers themselves emotional: being emotional is normal. Showing feelings is normal. Suppressed feelings, unexpressed, restrained - create only frustration. Which is the #1 cause of death worldwide.


Suppressed frustrations affect the neurological system! Causing psychosomatic disorder. Frustration and discontent in certain individuals cause aggression, crimes, murders, war. So I'm asking you all! Absolutely everyone! Learn to recognize the russian program of ideological subversion.It works everywhere, at all levels and in all areas! Spread your knowledge around the world as much as possible. The same is true for Ukraine. And act accordingly. Don't give in. Come back to your feelings. Care, think about others! And then we will create base for our victory in this World War III.Поль Манандіз/Paul Manandise за Україну


Фото: з архіву Поля Манандіза

0 comments

Comments


bottom of page